Příjmení: *
Jméno: *
Titul:
Datum narození:
Telefon: *
Email: *
Poznámka:
Připojit životopis:
*
Další přílohy:
(Pokud chcete připojit více příloh, zabalte je do ZIP archívu)
V jaké oblasti chcete primárně pracovat: *
Další oblast Vašeho uplatnění:
Pozice: *
Požadovaný pracovní úvazek: *
Směnnost: *
Délka Vaší dosavadní praxe: *
Mzdové požadavky (brutto): *
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk:
* *
*
*
Odkud jste se o pracovním místě dozvědel/a: *
Nejvyšší dosažené vzdělání *
Průkazy a profesní osvědčení:
Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v mém životopise a sdělené při výběrovém řízení na pracovní místo ve společnosti Fosfa a.s., byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v databázi uchazečů o zaměstnání.

Společnost Fosfa a. s. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:

a) údaje uvedené v mém životopise a dalších poskytnutých dokumentech
b) další údaje mnou uvedené v průběhu výběrového řízení

Společnost Fosfa a.s. je oprávněna zpracovávat shora uvedené údaje z důvodu:

a) mé účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici
b) mé možné budoucí účasti ve výběrovém řízení na jinou pracovní pozici

Zároveň dávám ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku společnosti Fosfa a.s. svůj výslovný souhlas s pořízením a uchováváním audiovizuálního záznamu mé osoby, jenž může vzniknout v průběhu výběrového řízení. Tento audiovizuální záznam může být použit pouze pro účely výběrového řízení na pracovní místo ve společnosti Fosfa a.s.
Souhlas je dobrovolný a mohu jej kdykoli odvolat. V případě, že nebudu na nabízené místo přijat, bude můj souhlas platit 3 roky od udělení.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů..

*


* - povinné pole
* - Jazykové znalosti:
A1 - Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
A2 - Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
B1 - Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2 - Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
C1 - Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
C2 - Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.